Използваме „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Изменение в Микроинвест ТРЗ и ЛС Pro версия 2.00.027 от 23.05.2018г.

Във връзка с изискванията, заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейският парламент в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е включен модул за проверка за съвместимост с GDPR и справка за извършени действия в базата данни.

 - Добавен е нов модул Проверка за съответствие с GDPR в меню Други;
Модулът предоставя възможност за проверка за основни настройки в системата и базата данни за защитеност на ниво достъп от неупълномощени/вписани в системата и базата данни лица. Проверката е реализирана в следните направления:
 - Потребители в базата данни на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – възможност за дефиниране на потребители с прилежащи пароли и права за извършване на определени действия в програмата, меню Редакция→ Администриране→Потребители.
* Детайлна информация за работа с модула може да бъде намерена в Ръководство за работа с продукта на www.microinvest.net →Поддръжка→Документация;
 - Създадени потребители – извършва се проверка за наличие на поне двама потребители, дефинирани с поне две имена;
 - Надеждност на въведените пароли по потребители в базата данни: мин. шест на брой знака и изпълнени поне три от следните критерия: малка буква, главна буква, цифра, специален знак;
 - Надеждност на въведените пароли по потребители в MS SQL Server – наличие на парола, отговаряща на изискванията за „сила“ на паролата на Microsoft;
 - Потребители в операционната система: въведени поне двама различни потребители Администратор и други, с прилежащи надеждни пароли, определени права на достъп за извършване на конкретни действия в операционната система, както и наличие на активна анти-вирусна програма.
 - Въведени са предупредителни съобщения в секция Съобщения на Помощен панел за надеждност при дефиниране на потребители и пароли в меню Редакция→ Администриране→Потребители.
 - Добавена е нова справка Действия по потребители, меню Справки – предоставя информация за извършените действия: добавяне, изтриване, редактиране, експорт на ниво потребител в базата данни и вписване в системата;
 - Направена е актуализация на справки Годишен отчет към НСИ - Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, и Тримесечен отчет към НСИ - Отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, съгласно публикуваните форми на Справките в сайта на Националния Статистически Институт, меню Справки→Отчети към НСИ;
 - Промени в Годишен отчет за НСИ:
В Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата на Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение е добавен нов код 1003р – от код 1001 мъже;
В Раздел 2. Движение и отработено време на Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение са премахнати код 1920 - Човекодни за действително използван платен отпуск и престой и код 1921 - в т.ч. от наетите на непълно работно време;
 - Промени в Тримесечен отчет за НСИ:
В Раздел II. Начислени средства е премахнат код 4050 - от тях: за извънреден труд. Добавен е нов код 4051 - от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит.
 - Направена е оптимизация в модул Експорт на данни за заплати/аванс, меню Справки в следните направления:
 - Добавена е възможност за изготвяне на файл за масово плащане към Тексим Банк;
 - Направена е промяна във формат и съдържание на експортен файл за масово плащане към Централна Кооперативна Банка (ЦКБ), спрямо спецификация на входните файлове с данни на ЦКБ, меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
 - При изготвяне на файл за масово плащане към избрана банка от посоченият списък работниците/служителите със сума за получаване по банков път 0,00 лв. се изключват автоматично при запис на експортния файл;
 - Направена е оптимизация в модул Основни настройки за база данни, меню Други Настройки→Основни в следните направления:
 - Добавена е нова настройка Изчисляване на сума за платен годишен отпуск на база текущ месец, меню Други→Настройки→Основни;
 - Добавено е съобщение с информативен характер в секция Помощен панел в помощния панел, при избор за промяна на статус на настройка Изчисляване на сума за платен годишен отпуск на база текущ месец;
 - Добавена е възможност за автоматично попълване на Декларация Обр. 1, за работници/служители с код за вид осигурен – 99 - лица, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г. и Становище №20.00.27/06.02.2018г. на Зам.Изпълнителният Директор на НАП;
*Когато в поле 12 – Вид осигурен от Декларация Образец 1 е посочен код 99, то в полета 16,16.1,16.2,16.3,16.4,16.А,16.7 и 16.8 се попълват според договорните условия на работа на лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава-членка на ЕС, държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
Организиране на личен картон на работник/служител с вид осигурен 99:
В секция Данни за заплата се добавят следните променливи:
Отработени дни при командироване в чужбина – попълва стойност в поле 16 позиция 1 и 2
Законоустановено раб. време в часове на ден при командироване в чужбина – попълва поле 16 позиция 3;
Раб. време в часове на ден по договор при командироване в чужбина - попълва поле 16 позиция 4;
Поставя се отметка на едноименната настройка Лице командировано в чужбина;
 - Добавена е нова настройка в секция Данни за заплата в личен картон Положен труд само през нощта. Настройката е валидна за тип назначение Трудов Договор/СИРВ и Трудов договор/Универсален. При включена настройка и вписана стойност само в променлива Отработени нощни часове, програмата изключва вградената логика по автоматично изчисляване на сума и часове за отработени дневни часове до допълване на месечната часова норма;
Реализирано е автоматично изключване на назначения Граждански договори при изчисляване на данни за Декларация Образец 1, за които:
Сумата по договор без НПР < Минимална работна заплата и Осиг.доход от правоотношения при работодателя =0.00 и/или Осиг.доход от правоотношения при други работодатели =0.00;
В секция Данни за заплата в личен картон е включена една от следните настройки:
Без изчисляване на осигурителни вноски;
Пенсионер и Лице без здравно осигуряване;
Наемодател физическо лице;
Автоматизацията е активна за изчисляване на данни за Декларация Обр. 1 за месец с изчислени възнаграждения, но неизвършено начисляване на данни за Декларацията.
Добавени са нови предназначения за банкова сметка: заем към банка, работнически влог, запор и други в следните секции:
Меню Редакция→Администриране→Моята фирма→Банкови сметки;
Личен картон→секция Банкови сметки;
Добавена е нова група с данни за избор Банкови сметки с предназначение в модул Мениджър на потребителските справки, меню Справки;
Добавена е нова променлива, тип удръжка Работнически влог в следните модули:
Личен картон→Добавяне на нова променлива, група Удръжки;
Меню Редакция→Бързи промени в Лични картони→Групови начисления;
Меню Справки→Мениджър на потребителските справки;
Променливата оказва влияние в намаление върху сумата за получаване.
Добавени са нови ключови полета Сума по договор и Сума по договор/словом в модул Бланкови документи, панел Ключови полета, меню Редакция. Извеждат стойности от базата данни в бланкови документи, група Граждански договори;
Направена е визуална промяна в подредба на „пера“ в справка Разчетно-платежна ведомост, тип Стандартна и СИРВ. „Перо“ Социални разходи е изнесено над „перо“ Брутна заплата.
Направена е промяна във формула за изчисляване на стойност в поле 34. Нетно възнаграждение от Декларация Образец 1. В стойността на Нетно възнаграждение е включена и сумата на социалните разходи.