Използваме „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Изменения в Microinvest ТРЗ и ЛС Pro версия 2.00.026

Изменения във версия 2.00.026 от 23.01.2018г

⦁ Направена е актуализация на бланката и начина на попълване на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г., обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г.;
⦁ Премахнат е код 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
⦁ Добавен е нов код 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България, поле 12. Вид осигурен от Декларацията;
⦁ Отразена е промяна във формула за извеждане на стойност в поле 34. Нетно възнаграждение:
⦁ За вид осигурен 92 - За морски лица от Декларацията;
⦁ Премахнато е условието за случаите, в които т. 21- Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване не е попълнена, но е попълнена т. 31-Начислен месечен облагаем доход.
⦁ Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер на осигурителния доход за 2018г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр.99 от 12.12.2017г.
⦁ Актуализирана е таблицата за определяне размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2018г., съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г.;
⦁ Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2018г. в размер на 510 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.
* Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, съгласно чл.6, ал.2, т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.;
⦁ Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2018г. в размер на 350 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.;
⦁ Актуализиран е размерът на минималната месечна работна заплата за страната, съгласно Постановление № 316 от 20 Декември 2017г.на Министерски съвет;
⦁ Отразени са почивни дни и празници за 2018г., съгласно приети промени в Кодекса на труда, обн. в ДВ бр. 105 от 30.12.2016г. .
* Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
⦁ Въведен е календар за 2019г.
⦁ Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд “Пенсии“, с един процентен пункт за 2018г. съгласно чл.6, ал.1, т.4б от КСО., изм. ДВ, бр. 61 от 2015г.:
с 0.56 % за сметка на осигурител;
с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
⦁ Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“ Пенсии“ за морските лица с 2 % пункт за 2018г., съгласно чл.4а, ал.3, т.1 и т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.;
⦁ Направена е актуализация на номенклатура в Националният класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1015 от 21.12.2017г.;
⦁ Направени са промени във връзка с режим Сумирано изчисляване на работното време в следните направления:
⦁ Направена е промяна във формули относно превръщане на нощни в дневни часове и изчисляване на извънреден труд, съгласно чл.9а и чл.9г от Наредба за работното време, почивките и отпуските, изм. и доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г. в сила от 01.01.2018г.
* Основно изменение от НРВПО е свързано с превръщане на положените часове нощен труд в дневни.
Съгласно чл.9а, ал.4 от НРВПО Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя по ал. 3 се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл.9, ал.2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007г.
Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.
⦁ Добавена е нова настройка в секция Данни за заплата в личен картон Без превръщане на нощните часове в дневни. При включена настройка положените часове нощен труд няма да бъдат трансформирани в дневни.
⦁ Направена е оптимизиация в справка Разчетно платежна ведомост, тип СИРВ. Добавено е ново „перо“ Изв. труд чл. 9 г от НРВПО.
*Съгласно чл. чл. 9г от НРВПО Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.
⦁ Направена е промяна в начина на изчисляване на запор върху възнаграждението ограничен според чл. 446, ал. 1 от ГПК, съгласно Граждански процесуален кодекс, изм. ДВ, бр. 86 от 2017г.;
⦁ Направена е оптимизация в структура на експорт на файл за масово плащане на заплата/аванс към Търговска банка Д (бивша Демирбанк), в съответствие с нова спецификация за структура и съдържание на входни файлове на банката;
⦁ Отразена е промяна в съдържанието на код 905 и код 906 в номенклатура Вид доход, в секция Данни за назначение, при тип договор Граждански;
⦁ Направена е промяна в наименование на „перо“ Сума по договор до 5 работни дни или 40 часа, ново Сума по договор по чл. 114 от КТ в справка Фиш за заплати;
⦁ Направена е оптимизация за извеждане на стойности за изтрити работници/служители в справка Удостоверение за доход, меню Справки→Удостоверения;
⦁ Добавени са две нови ключови полета в меню Редакция→Бланкови документи, панел Ключови полета:
⦁ група Данни за работник/служител, сл_Платен_годишен_отпуск_текущ - извежда стойност от поле Платен годишен отпуск в секция Данни за назначение личен картон;
⦁ група Други, д_Текуща_година_за_платен_годишен_отпуск – извежда стойност за текуща счетоводна година.
⦁ Направена е оптимизация в бланков документ Уведомление за неизползван платен годишен отпуск. Автоматично извеждане на стойност за текуща счетоводна година и стойност на текущ платен годишен отпуск.

Към настоящата версия има коригираща, която е с дата 01.02.2018г. Препоръчително е всички, които са преминали на версия 2.00.026 да актуализират с тази.