Използваме „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Нова версия 2.00.024 на Микроинвест ТРЗ и ЛС Pro

Излезе новата версия на Микроинвест ТРЗ и ЛС Pro.

Ето списък с направените промени:
• Направена е промяна в начина на попълване и експорт към НОИ на данни за временна неработоспособност, бременност и майчинство, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ, бр. 30 от 11 Април 2017г., в сила от 01.06.2017г.:
• Направена е промяна в съдържание на прозорец Приложение № 9, № 10 и № 11 съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, ДВ бр.30 от 11 Април 2017г. в сила от 01.06.2017г.)
• Направена е промяна в секция Данни за отсъствия→Болничен в личен картон на работник/служител във връзка с ново Обезщетение по чл.50а от КСО - Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане, КСО ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017г.
За отразяване правото за изплащане на обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане в детайлни данни за болничен е добавена настройка за избор - чекбокс Обезщетение по чл.50а от КСО и поле, с формат дата, Считано от при избран тип отсъствие Отпуск за майка след раждане от 135 до 410.
* Майката (осиновителката) получава парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия й се отпуск. Това тя ще може да направи след 135 календарен ден от излизането си в майчинство, като, за да се възползва от правото си на обезщетение, детето й не трябва да е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Другите условия са то да не се отглежда от приемно семейство, както и от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
• Актуализиран е форматът за подаване на данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и осиновяване от ДОО, съгласно публикувана спецификация в www.noi.bg, от м. Май 2017г.
* С новите образци на удостоверенията Приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата с данни, съответстващи на изменените функционални изисквания за структура и формат на файла ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юни 2017г., както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.
• Направена е промяна в бланки на приложения към болнични и декларации за временна неработоспособност, бременност и раждане, съгласно Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) , ДВ бр.30 от 11 Април 2017г.
Документите намират отражение в следните модули:
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи→група Молба/заповед за отпуск;
• Меню Редакция→Бланкови документи →Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→Декларации и документи за обезщетения изплащани от НОИ;
• Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Направена е промяна и са добавени нови бланки на молби, заповеди и декларации за ползване отпуск за бременност и раждане, съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ бр.41 от 23 Май 2017г.
Документите намират отражение в следните модули:
• Меню Други→Настройки→Номерация на документи група→Молба/заповед за отпуск;
• Меню Редакция→Бланкови документи→група Документи свързани с отпуск;
• Секция Документи в личен картон на работник/служител→група Документи свързани с отпуск;
• Секция Данни за отсъствия→Болничен→бутон Печат – извежда списък с необходимите документи, съпътстващи избраното отсъствие.
• Добавена е нова длъжност в номенклатура НКПД 2017 – 2611 7025 Младши следовател, съгласно Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 300 от 25.04.2017г., в сила от 01.05.2017г.;
• Направена е промяна на банковата сметка за принудително събиране на публични вземания на офис Перник, меню Редакция→Администриране→Моята фирма→секция ТД на НОИ/НАП, считано от 01.06.2017г.
*От 01.06.2017г. сумите за плащане на публични задължения по образувани изпълнителни дела в НАП, както и по актове, издадени от различни от НАП органи, следва да се превеждат по сметката за принудително събиране на публични вземания на ТД на НАП София.
• Направена е промяна в съдържанието на съобщение при:
• Начисляване на данни за Декларация Образец 1;
• Експорт на данни за Декларация Образец 1.
Съобщението извежда информация за брой декларации, включени в изчисленията и експорта.
• Добавена е нова функционалност - автоматично попълване на поле 2. Тип на документа в меню Операции→Уведомления за договори→Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ при вписана дата на прекратяване в секция Данни за назначение в личен картон на работника/служителя с прекратено трудово правоотношение;
• Направена е промяна във функциите на бутон Печат в меню Операции → Експорт на данни по чл.73 от ЗДДФЛ. Бутон Печат визуализира Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица на екран с възможност за печат и експорт в следните формати: MS Word, MS Excel и PDF;
• Направена е оптимизация в поле словом изписване на стойност по платежен документ, модул Платежни документи;
• Добавена е възможност за избор на данни за телефон в справка , група Лични данни в меню Справки→Мениджър на потребителски справки;
• Добавени са съобщения в Помощен панел→секция Съобщения, сочещи липсващи, задължителни данни при запис на файл с данни за Уведомление за промяна на работодателя по чл.123/123а от КТ;
• Направена е оптимизация в извеждане на стойности при печат на Разчетно – платежна ведомост (РПВ), тип Кратка.